Kontode muutmine domeenis

Vahel on vaja korraga paljusid domeenikontosid muuta.  Näiteks vahetus osakonna juht ja nüüd oleks vaja kõikide osakonna töötajate kontodel juhi atribuut ära muuta:

#Requires -Version 3.0
#Requires -Modules ActiveDirectory

$vana = Get-ADUser 'Mihkel Metsik'
$uus = Get-ADUser 'Leila Liblikas'

Get-ADUser -Filter {Manager -eq $vana.DistinguishedName} |
  Set-ADUser -Manager $uus

Tasub tähele panna, et kasutajate otsimisel tuleb ette anda konto atribuut DistingushedName, aga uue juhi määramisel on vaja juhi kasutajakontot.

Natuke keerulisemaks läheb asi siis, kui muutmise käigus tuleb igale kontol midagi unikaalset muuta.  Näiteks võib juhtuda, et meil tuleb muuta ära kasutaja atibuut DisplayName.  Kui seni oli see kujul “eesnimi perenimi”, siis nüüd tahaks seda kujul “perenimi, eesnimi”.  Ja teeme seda ainult Hiina töötajatega.  Antud juhul ei saa enam nii lihtsalt läbi kui eelmisel korral:

Get-ADUser -Filter {country -eq 'cn'} |
 ForEach-Object {
  Set-ADUser -Identity $_ -DisplayName (
   '{1}, {0}' -f $_.GivenName, $_.SurName
  )
 }

Natuke rohkem tööd on ka siis, kui me peaksime muutma kasutajakontode logon nimesid.  Koostame logon nime nii, et võtame eesnimest 5 tähte ja perenimest 2.  Ning võtame seekord ainult ühe grupi liikmed.

Grupi liikmed võivad olla nii kasutajad, arvutid, kui ka teised grupid.  Meie aga tahame vaid kasutajaid.  Lisaks on veel probleem sellega, et Get-ADGroupMember tagastab vale tüüpi objekti, millel pole ees- ja perenime küljes:

Get-ADGroupMember 'meie' |
 Where-Object {$_.objectClass -eq 'user'} |
 Get-ADUser |
 ForEach-Object {
  $uusnimi = (
   '{0}{1}' -f $_.GivenName.Substring(0,5), $_.SurName.Substring(0,2)
  )
  if (-not (Get-ADUser $uusnimi)) {
   Set-ADUser -Identity $_ -SamAccountName $uusnimi
  }
 }

Kontonimede muutmisel tuleb arvestada, et atribuudil SamAccountName on peal 20 märgi piirang ja pikema teksti sisestamiskatsel saame veateate. Samuti tuleks arvestada, et mainitud atribuut peab olema domeeni piires unikaalne ja seetõttu kontrollime, et sellise nimega kasutajat juba olemas ei oleks. Jääb veel võimalus, et sama nime kannab mõni arvuti või grupp, aga seda me siin ei kontrolli. Samuti jääb juba sellise nimega kasutaja olemasolu korral kasutaja logon nimi muutmata.

Juhul kui iga muudetud väärtus on ette teada ja seda ei saa välja arvutada, siis aitab hädast välja juba varem kirjeldatud CSV faili import.  Vaja vaid, et CSV failis olesid õigete nimedega veerud:

Import-Csv c:\modify.csv |
 ForEach-Object {
  Set-ADUser -Identity $_.id -MobilePhone $_.mobile
 }

Ühe liigutuse võiks veel teha.  Nimelt kui meil on rühmapoliitika korralikult juurutatud, siis ei ole kasutajatel enam vaja personaalseid logon skripte.  Korjame need ära:

Get-ADUser -Filter * |
 Set-ADUser -Clear ScriptPath

Kui ülaltoodud näidetest jääb väheks, siis TechNetis on näiteid veel.  Need on küll pärit Server 2008 R2 ajast, aga töötavad ka uuemate ActiveDirectory moodulitega.

Gruppi kuulumise kontroll

Domeeni keskkonnas on sageli vaja tuvastada, kas kasutaja kuulub mingisse gruppi või kes on mingi grupi liikmed.  PowerShelli abil on seda lihtne kontrollida:

#Requires –Modules ActiveDirectory

Get-ADGroup "minu grupp" | Get-ADGroupMember
#või siis
Get-ADGroupMember "minu grupp"

Get-ADUser mina | Get-ADPrincipalMembership

Asi läheb natuke keerulisemaks, kui grupid kuuluvad gruppide sisse.  Ülaltoodud näited annavad vaid grupi vahetud liikmed (või grupid, kuhu kasutaja vahetult kuulub) ning välja jäävad grupid, mis kuuluvad teiste gruppide sisse.

Teoreetiliselt on ka see situatsioon lihtne.  Vaja vaid võtta saadud nimekiri ning ka nende liikmelisus tuvastada:

Get-ADUser mina |
 Get-ADPrincipalGroupMembership |
 Get-ADPrincipalGroupMembership

aga nii läheb kaotsi esimene kiht liikmelisust.  Ka seda annab parandada:

Get-ADUser mina |
 Get-ADPrincipalGroupMembership |
 Foreach-Object {
  $_
  Get-ADPrincipalGroupMembership $_
 } | Sort-Object –Unique

Jääb vaid probleem, et kui liikmelisuse kihte on rohkem, siis tuleks sama tegevust korrata mitu korda.  Kordade arv võib sõltuda vajadusest ning sellist ühte rida on tüütu kirjutada.  Seega võiks luua rekursiivse funktsiooni, mis vajadusel iseennast välja kutsub:

#Requires -Modules ActiveDirectory

Function Get-GroupMembership {
 Param(
  $level = 1
 )
 PROCESS {
  $_
  if ($level –ne 0) {
   Get-ADPrincipalGroupMembership $_ |
    Get-GroupMembership –level ($level-1) |
    Sort-Object -Unique
  }
 }
}

Ja nüüd jääb üle vaid seda funktsiooni kasutada:

Get-ADUser mina | Get-GroupMembership –level 2

Get-ADGroup miskigrupp | Get-GroupMembership –level 4

# kui vaja saada liikmelisus ilma algse objektita:
Get-ADUser mina | Get-GroupMembership –level 3 | Select-Object -skip 1

if (
  Get-ADUser mina |
   Get-GroupMembership –level 3 |
   Where {$_.name –like "grupp1"}
 ) {
  Write-Host "Kasutaja mina kuulub gruppi grupp1"
}

Grupi liikmete lahtiharutamise korral on asi palju lihtsam. Nimelt on käsul Get-ADGroupMemeber olemas käsurea võti -Recursive.  Ainsaks puuduseks on see et nii saame teada vaid kasutajad, kes gruppide hierarhiasse kuuluvad. Küll aga on see piisav, et kontrollida, kas kasutaja kuulub (kaudselt) gruppi:

if (
 Get-ADGroupMember grupp1 -Recursive |
  Where-Object {$_.name –like "*mina*"}
) {
 write-host "Kasutaja 'mina' kuulub gruppi 'grupp1'"
}

Veelgi mugavam on ülaltoodud kood vormistada funktsiooniks ja siis seda kasutada:

Function Test-IsGroupMember {
 Param(
   [parameter(Mandatory=$true)]
   [Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADGroup]
  $group,
   [parameter(ValueFromPipeline=$true)]
   [Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADUser]
  $user
 )
 PROCESS {
  [bool](
   Get-ADGroupMember $group -Recursive |
    Where-Object {$_.SID –eq $user.SID}
   )
 }
}

$mina = Get-ADUser (whoami).split("\")[1]
$mina | Test-IsGroupMember (Get-ADGroup grupp1)

Kasutajakontode loomine domeenis

Tahan tuua mõned näited, kuidas domeenis objekte hallata skriptide abil.  Tasub vist mainida, et minu näidete töötamise eelduseks on Windows Server 2008 R2 (või 2012) haldusvahenditega kaasatuleva Powershelli mooduli ActiveDirectory olemasolu.

Alustame kasutajakonto loomisest:

#Requires –Version 2.0
#Requires –Modules ActiveDirectory

# laeme vajadusel AD mooduli
if ($Host.Version.Major -eq 2) {
 Import-Module ActiveDirectory
}

New-ADUser –Name Mari

Kogu töö teeb ära käsk New-ADUser ning uue konto loomiseks rohkem polegi vaja.  Tuleb lihtsalt tähele panna, et kuna kontole ei määratud parooli, siis on konto välja lülitatud ja seda ei saa sisse lülitada enne, kui kontole on määratud parool.  Lisaks on nii logon nimi (sAMAccountName) kui ka konto nimi mõlemad samad.  Ning ees- ja perenime pole üldse.  Selle vea saab kohe parandada:

$userParams = @{
 Name = 'Kati Kallike'
 SamAccountName = 'Kati'
 GivenName = 'Kati'
 SurName = 'Kallike'
}

New-ADUser @userParams

Kui me juba skripte teeme, siis tõenäoliselt on meil korraga rohkem kasutajaid, keda luua ning üks lihtsamaid viise kasutajaid sedasi teha on CSV faili import.  Teeme näiteks järgmise CSV faili:

GivenName,Surname,Department,SamAccountName
Mati,Maasikas,Müük,mati
Juhan,Juurikas,Juhatus,juhan

ja impordime selle:

Import-Csv c:\users.csv -Encoding Default |
 select-Object -Property *,
  @{name='Name'; e={'{0} {1}' –f $_.GivenName, $_.SurName }},
  @{name='DisplayName'; e={'{0} {1}' –f $_.GivenName, $_.SurName }} |
 New-ADUser

Töö on lihtne selle tõttu, et CSV failis on veergude nimed viidud kooskõlla käsu New-ADUser parameetritega (ja tuletatud pikk nimi).

Teine võimalus uuele kontole atribuute ette anda on kasutada valmis kontot kui malli.  Selleks tuleb käsule New-ADUser anda ette kasutajakonto, mille küljest olemasolevad atribuudid võtta:

$template = Get-ADUser _usertemplate -Properties City, ProfilePath, MemberOf

Import-Csv c:\users.csv |
 New-ADUser -Instance $template

Nii täidetakse atribuudid, mis sageli on erinevatel kontodel ühised.  Muuhulgas ka gruppidesse kuulumised.  Ent kuna kasutajale pole antud parooli, siis on kasutajakontod ikka veel välja lülitatud.  Parooli lisamiseks on mitu võimalust.

Parooli saab skripti käivitaja käest küsida:

#Requires –Version 3.0
Read-Host -AsSecureString -Prompt "Ütle üks ilus parool"

(Get-Credential -Message 'Ütle üks ilus parool' -UserName kasutaja).Password

Samas saab parooli ka näiteks tekstifailist (või parooligeneraatorist) lugeda:

ConvertTo-SecureString -String (Get-Content c:\parool.txt) -AsPlainText -Force

Paneme parooli lisamise eelnevale skriptile otsa:

#Requires –Modules ActiveDirectory

Import-Csv c:\users.csv |
 New-ADUser -AccountPassword (Get-Credential -UserName kasutaja).Password -Enabled $true

Nii saab kasutajakontod ka kohe sisse lülitada.  Samas on võib-olla hea mõte enne kasutajale parooli määramist välja mõtelda, kuidas parool kasutajani toimetada.  Ja las ta niikaua olla välja lülitatud ning ilma paroolita.

Loome nüüd uued kasutajad kindlasse OU-sse ning paneme nad ka gruppi :

#Requires –Modules ActiveDirectory
$rootdn = (Get-ADDomain).DistinguishedName

Import-Csv c:\users.csv |
 New-ADUser -PassThru -Path "ou=uued,ou=kasutajad,$rootdn" |
 Add-ADPrincipalGroupMembership -MemberOf 'kõik töötajad'

Kui me nüüd mõne aja pärast avastame, et mõned atribuudid jäid kohe paika panemata, siis tuleb seda teha hiljem. Ja käsk Set-ADUser ei ole enam nii vastutulelik ning ei ole nõus otse torust muudetavaid väärtusi lugema.  Lisaks ei ole kõikide kasutajakonto atribuutide jaoks ka eraldi käsureavõtit. Siin tuleb natuke kavaldada. Loome kõigepealt sobiva CSV faili:

id, email, parool
mati,"mati@firma.ee",Par0ol33
"cn=Juhan Juurikas,ou=kasutajad,dc=firma,dc=ee","juhan@firma.ee",pAro0like

ja siis anname selle käsule ette. Tasub tähele panna, et parameeter -Add lubab lisada mistahes konto atribuute – tuleb vaid teada nende atribuutide LDAP-nimesid (need erinevad graafilise kasutajaliideses ja Powershellis kasutatavastest nimedest):

Import-Csv c:\modify.csv | ForEach-Object {
 Set-ADUser -Identity $_.id -Add @{mail=$_.email}
}

Sama lugu on parooli tagantjärele muutmise ja kontode avamisega:

Import-Csv c:\modify.csv | ForEach-Object {
 $UserParams = @{
  Identity = $_.id
  Reset = $true
  NewPassword = (ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force $_.parool)
  PassThru = $true
 }
 Set-ADAccountPassword @UserParams |
  Enable-ADAccount
}

Käsurea atribuudi -Reset kasutamine eeldab, et skripti käivitaval kasutajakontol on õigus muuta teiste kasutajate paroole. Kui skriptiga tahetakse muuta kasutaja enda õigustes tema parooli, siis tuleb see asendada atribuudiga -OldPassword (ja lisada kehtiv parool).

Vanad kontod domeenis

Aeg-ajalt on domeenist vaja üles leida kasutajakontod, kes pole tükk aega ennast näole andnud.  On nad siis ettevõttest lahkunud või on nende projekt lõppenud ja neil pole enam ligipääsu vaja.  Tavaliselt unustatakse mõlemal juhul süsteemiülemale teatada, et konto võib kinni panna.

Sarnane probleem tekib ka arvutikontodega.  Kui arvutid maha kantakse ning ära müüakse, siis ununeb sageli masina domeenist väljavõtmine.  Aga ConfigMgr’i jaoks tähendab see terve hulk zombisid, mida ei ole enam vaja.

Alates Windows Server 2003-st on haldusvahendite hulgas ka hunnik käsurea utiliite, mis antud juhul abiks on:

dsquery user "ou=kasutajad,ou=firma,dc=firma,dc=ee" –inactive 13 

dsquery user –stalepwd 90

Ülaltoodud näites esimene rida otsib välja kasutajakontod, mis pole viimase 13 nädala jooksul sisse loginud ning teine rida otsib välja kasutajad, mis viimase kolme kuu (90 päeva) jooksul pole parooli muutnud.  Sama saab teha ka arvutikontodega.

tuleb vaid tähele panna, et kui inimesele on tehtud konto ja sellega pole kunagi sisse logitud, siis ei leia –inactive võtmega otsimisel seda kontot üles.  Nimetatud võti kasutab domeenikonto atribuuti lastLogonTimestamp, kus on kirjas et millal konto viimati sisse logis.  Ja kui ta pole kunagi loginud, on see atribuut tühi.

Masinakontodega on natuke lihtsam, kuna masinad käivad regulaarselt iga 30 päeva tagant oma parooli muutmas.  Kui nad pole seda teinud, siis pole nad viimase kuu jooksul domeenikontrollerit näinud.

Kui nüüd kontod üles leitud, siis peaks need välja lülitama.  Siis on kindel, et need ei saa enam domeeni sisse ja ühtlasi tuleb sageli ka välja, et kui konto(d) on tegelikult vajalikud, siis võetakse meiega varsti ühendust:

dsquery user –inactive 16 | dsmod user –disabled yes

dsquery computer –stalepwd 90 |
 dsmove –newparent "ou=teadmata kadunud"

Sellisel viisil võib muidugi juhtuda, et osa leitud kontosid juba on välja lülitatud.  Seega oleks vaja natuke võimsamat vahendit.

Windows Server 2008 R2 või värskem sisaldavad Powershelli moodulit ActiveDirectory.  Antud juhul on see väga abiks.  Vaja vaid, et vähemalt üks domeenikontroller oleks vähemalt Windows Server 2008 R2 (vastasel juhul tuleks ühele domeenikontrollerile paigaldada Active Directory Gateway Management Service).  Ja siis saame teha järgmist:

#Requires -Modules ActiveDirectory
Search-ADAccount -AccountInactive -TimeSpan 90.00:00:00 -UsersOnly 

$ammu = (Get-Date).AddDays(-90)
Get-ADUser -Filter {logonCount -ge 1 -and LastLogonDate -le $ammu} |
 Move-ADObject -TargetPath "ou=kadunud hinged"

Get-ADUser -Filter {Enabled -eq $true -and PasswordLastSet -le $ammu} `
 -SearchBase "ou=IT,ou=kasutajad,dc=firma,dc=ee"

Get-ADComputer -Filter {PasswordLastSet -le $ammu} |
 Disable-ADAccount

Ülaltoodud näites leiab 5. rida kasutajakontod, kes on vähemalt korra sisse loginud ja viimane sisselogimine on toimunud 90 päeva tagasi või varem.  Leitud kontod tõstetakse eraldi OU-sse.

8. rida leiab kasutajakontod kindlast OU-st, kes ei ole välja lülitatud ja kelle parool on viimati vahetatud 90 päeva tagasi või varem.

Eelviimane rida leiab arvutikontod mis ei ole viimase 90 päeva jooksul domeenikontrollerit näinud (kui oleks, siis oleks ka parool juba muudetud) ning lülitab need välja.

Loomulikult tekib küsimus, et milliseid atribuute veel on, mida kasutada saaks.  Küsime seda Powershelli käest:

#Requires -Modules ActiveDirectory

Get-ADUser -Identity mina -Properties *

Siin tuleb tähele panna, et üks tagastatud atribuut on selline, mis arvutatakse atribuudi nTSecurityDescriptor pealt: see on CannotChangePassword.  Seda atribuuti ei saa filtris kasutada, küll aga saab seda kontrollida mööda toru järgmises käsus:

Get-ADUser -Filter * -Properties CannotChangePassword |
 Where-Object {$_.CannotChangePassword}

Tulemuseks on kasutajate nimekiri, kes ei saa ise oma parooli muuta.

Täpsemalt infot filtri võimalustest ja atribuutidest, mida võib Active Directory objektide küljest leida, saab järgmistest Powershelli spikri teemadest (või veebist):

Kasutajakontode nimed ja sisselogimine

Sattusin hiljuti fenomeni otsa.  Inimene väitis, et ta ei saa oma arvutisse sisse logida, kui domeenikontrollerit pole parajasti näha.  Tavaliselt on see võimalik, kuna Windows peab kasutaja nime/parooli meeles.

Ülaltoodud jutus on üks aga.  Nimelt on võimalik logon nimes kasutada täpitähti.  Vanast harjumusest olen ma seda tavaliselt vältinud, aga näiteks Small Business Serveri puhul pole see alati võimalik.  Iseenesest pole see mingi probleem, logon nimes on lubatud kõik Unicode sümbolid välja arvatud vähesed LDAP nimedes eritähendusega sümbolid ja märk “@”.   Küll aga on domeeni logimisel tehtud üks mööndus, mis ajab asjad sassi.

Kui logon nimes on täpitäht, siis saab sisselogimisel nime kirjutamisel täpitähe asendada ilma täppideta tähega.  Ning logon õnnestub.  Kui sama asja proovida ilma domeenikontrollerita, siis teatatakse, et domeenikontrollerit pole käepärast.  Ehk siis ei tunta kasutajat ära.  Samas kui nimi kirjutada ilusti koos täpitähega, siis logon õnnestub nii domeenikontrolleri olemasolu kui puudumise puhul.

Kui tegemist on kohaliku kontoga, siis sellist asendust teha pole võimalik: kohalik logon nimi tuleb kirjutada täpitähtedega.

Group Policy ja User Account Control (UAC)

Hiljuti juhtus selline probleem: miskipärast ei võetud kasutajale Group Policy logon skriptiga külge võrguketast.  Täpselt sama juhtus ka siis, kui skripti asemel sai proovitud Group Policy Preferences funktsionaalsust.  Lähemal uurimisel selgus, et võrguketas võetakse külge küll, aga Windows Explorer ei tea sellest midagi.  Edasine uurimine viis KB artiklini, mis tõi asjasse valgust.

Nimelt tuleb välja, et võrguketaste külgevõtmine käib kasutaja mandaadi järgi.  Ja alates Windows Vistast on admin-õigustega kasutajatel (sisselülitatud UAC korral) alati kaks mandaati: üks administraatori õigustega ja teine ilma nendeta.  Ehk siis nagu ülalmainitud artikkel väidab, et kui võtta võrguketas külge admin-õigustes, siis tavaõigustes seda võrguketast näha ei ole.  Ja vastupidi.

Probleem aga on hoopis selles, et sama efekt tekib ka siis, kui võrguketas külge võtta Group Policy abiga.  See viitab sellele, et Group Policy rakendamine toimub arvutis enne, kui admin-õigustega kasutajale luuakse ilma admin-õigusteta mandaat ning käivitatakse töölaud.  Kes teab, mis seal veel võib tegemata jääda või vale mandaadi küljes olla…

Et asi veel keerulisem oleks, tuli välja, et kui Group Policy rakendamisel kasutati loopback processing režiimi, siis tulid võrgukettad kasutajale külge.  Seega rakendatakse loopback processing režiimis juba käivitatud töölaua seest (ehk siis mitte-admin õigustes).

Ülalmainitud artikkel väidab, et probleem esineb Windows Vista sees.  Tegelikult ilmneb see ka Server 2008 ja 2008 R2 (seega ka Windows 7) sees.  Ning väidetavasti on sama mure veel ka Windows 8 sees.  Nii et kui võrguketaste külgevõtmisega on probleeme, siis tasub otsida abi ülaltoodud artikli soovitustest.

Active Directory Web Services varasemale AD-le

Active Directory Web Services on üks uuendusi, mida Windows Server 2008 R2 pakub Active Directory domeeniteenustele.  Nüüd on võimalik sama funktsionaalsus käima panna ka Windows Server 2003 SP2 või Windows Server 2008 domeenikontrollerile või siis AD LDS/ADAM teenustega.  Tõmba alla Active Directory Management Gateway Service ja kasutad Windows Powershell v2 AD moodulit või Active Directory Administrative Center funktsionaalsust oma Server 2003 AD domeeni haldamiseks.  Või siis kirjuta ise veebirakendus, mis on ette nähtud AD haldamiseks.