Powershell ja sündmuste logid

Aeg-ajalt on vaja otsida sündmuste logidest teatud kindlaid sündmusi.  Ja vahel oleks hea ka ise sündmusi logida.

Vaatame kõigepealt, kuidas sündmusi leida.  Selleks on Powershellis kaks käsku: Get-EventLog ja Get-WinEvent.  Esimest neist tuleks kasutada ainult juhul, kui on vaja otsida sündmusi Windows XP/Server 2003 logidest. Ning lisaks ei ole PowerShell v6+ seda käsku enam olemas.

Kõigi uuemate OS-ide puhul tuleks kasutada teist käsku.  See oskab otsida sündmusi ka Event Tracing for Windows logidest.  Ja neid logisid on tänapäeval palju.  Alustamegi siis sellest, et otsime meid huvitava logi üles:

Get-WinEvent -ListLog * Get-WinEvent -ListLog Application

Nüüd teades logi nime, saame sealt otsida sündmusi.  Piirame selle otsimise mingi arvuga, et mitte liiga kaua oodata:

Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 10
Get-WinEvent -LogName "Windows Powershell" -MaxEvents 10

# vanemad sündmused enne
Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 10 -Oldest

Tavaliselt ei huvita meid kõik logisse kirjutatud sündmused, vaid ikka spetsiifilised.  Lisaks võivad huvipakkuvad sündmused olla kirjutatud ka mitmesse erinevasse logisse.  Seetõttu saab sündmusi otsida ka mitte logide, vaid hoopis sündmuse allika järgi.  Kõigepealt leiame olemasolevate sündmuste küljest allikad:

(Get-WinEvent -ListLog Application).ProviderNames 
Get-WinEvent -ListProvider * 
Get-WinEvent -ListProvider *PowerShell 
Get-WinEvent -ListProvider Outlook

Nüüd teades allikat, on lihtne saada kätte sündmused:

Get-WinEvent -ProviderName Outlook -MaxEvents 10
Get-WinEvent -ProviderName Microsoft-Windows-PowerShell -MaxEvents 10

Teades täpsemalt mida otsime, saame ka sündmusi täpsemalt filtreerida.  Näiteks võime me vaadata ainult viimase 24 tunni jooksul toimunud sündmusi:

$eile = (Get-Date).AddDays(-1)
Get-WinEvent -FilterHashtable @{
  LogName = "Application"
  StartTime = $eile
}

Või siis otsime me kindlat sündmust, mille puhul on teada ka sündmuse number (EventID):

Get-WinEvent -MaxEvents 10 -FilterHashtable @{
  ProviderName = "Outlook"
  ID = 32
}
Get-WinEvent -FilterHashtable @{
  Logname="Application"
  ProviderName="Application Error"
  Data="iexplore.exe"
}

Kasulikke näiteid ja infot leiab ka Powershelli skriptimisnäidetest.

Kui me oleme eelnevalt rakenduses Event Viewer loonud sündmuste filtri, siis selle saab ette anda ka Powershellile.  Vaja see vaid salvestada XML failiks ja sealt võtta välja element QueryList.  Selle saab ka vaate filtrit muutes vahelehelt XML.

Get-WinEvent -MaxEvents 10 -FilterXml @'
<QueryList>
  <Query Id="0" Path="Application">
   <Select Path="Application">
     *[System[Provider[@Name='Application Error'] and (Level=2) and (EventID=1000)]]
   </Select>
  </Query>
</QueryList>
'@

Get-WinEvent -FilterXml ([xml](Get-Content .\filter.xml)) -MaxEvents 10

$Filter = "*[System[Provider[@Name='Application Error'] and (Level=2) and (EventID=1000)]]"
Get-WinEvent -LogName Application -FilterXpath $Filter

Kasulikku teavet XML ja XPath päringute kohta leiab ka Windows Event Log API päringute tegemise juhendist.

XML-dokumendiga tasub jännata ainult keerulisemate päringute puhul, mida varem näidatud viisidel ei saa kokku panna (näiteks, kui on vaja leida mitmele erinevale EventID-le vastavaid sündmusi vms.).

Logidesse kirjutamisega on asi natuke keerulisem.  Nimelt tuleks oma skripti jaoks luua uus logi või siis vähemalt uus sündmuste allikas.  Muidu on pärast raske oma skripti sündmusi üles leida.  Ja nii uute logide kui ka uute allikate loomiseks on vaja süsteemiülema õigusi:

$myProvider = "minuskript"

#Requires -RunAsAdministrator
New-EventLog -LogName Application -Source $myProvider
New-EventLog -Source TestApp -LogName TestLog 

try {
  Get-WinEvent -ListProvider $myProvider | Out-Null 
} catch {
  Start-Process -Verb runas powershell.exe -ArgumentList "New-EventLog -LogName Application -Source $myProvider"
}

Ülaltoodud tegevus tuleb sooritada ühekordselt.  Pärast seda on uus logi/allikas masinas defineeritud ja skript saab rahulikult kirjutada sündmusi:

$params = @{
  LogName = "Application"
  Source = $myProvider
  EventId = 1
  Message = "Minu kohandatud sündmus"
}
Write-EventLog @params

Get-WinEvent -ProviderName $myProvider

PowerShell 6+ alates on olukord keerulisem. Write-EventLog kui Windows only käsk jäeti sealt välja ning New-WinEvent nõuab seda, et allika juures oleks olemas Event Manifest, mis muuhulgas määrab lubatud EventId’d. Ja lisaks võimaldab see käsk kirjutada vaid Event Tracing for Windows (ETW) logidesse. Sellisel juhul on lihtsam kasutada .NET meetodit WriteEntry:

$myProvider = "minuskript"
$eventId = 1

[Diagnostics.Eventlog]::WriteEntry(
  $myProvider,
  'see on logisündmus',
  [Diagnostics.EventLogEntryType]::Information,
  $eventId
)

Logiallikas peab ikka eelnevalt registreeritud olema, aga muidu saab ilusti kirjutada. Tuleb vaid tähele panna, et sõnumis ei tohi olla teksti %n, kus n on täisarv.

Kui logiallikat ei ole, siis tuleb ka see luua (süsteemiülema õigustes) .NET abil:

#Requires -RunAsAdministrator

if (-not [Diagnostics.EventLog]::SourceExists($myProvider)) {
  [Diagnostics.EventLog]::CreateEventSource(
    $myProvider,
    'Windows Powershell'
  )
}